กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
ผู้บังคับบัญชา
พันเอกคมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพัน
ประวัติผู้บังคับกองพัน
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
วิสัยทัศน์ คติหน่วย : We Set Standard วิสัยทัศน์Vision : กองพันทหารช่างที่๑๑๑ เป็นกองพันทหารช่างที่มี ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งทางดิ่งและทางระดับได้ตามมาตรฐานสากลมีขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัย สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยเหนือได้อย่างสมบูรณ์และทันเวลา
หน่วยขึ้นตรง กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 3
แฟนเพจกองพันทหารช่างที่ 111
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063