กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
ผู้บังคับบัญชา
พันเอกคมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพัน
ประวัติผู้บังคับกองพัน
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
ภารกิจของหน่วย - สร้างและฟื้นฟู ถนน สนามบิน ระบบทางท่อ โครงสร้าง และสาธารณูปโภค และช่วยการปฏิบัติการกู้ภัย ขีดความสามารถ - สร้าง หรือฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม สะพาน สนามบิน และที่ขึ้นลง สำหรับเครื่องบินปีกหมุน - สร้างอาคาร โครงสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง - ทำพื้นผิวบิทูเมนได้อย่างจำกัด - ทำการก่อสร้างเพื่อป้องกันขนาดย่อม
หน่วยขึ้นตรง กองร้อยกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือและซ่อมบำรุง กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 1 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ 3
แฟนเพจกองพันทหารช่างที่ 111
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063