กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ
กองพันทหารช่างที่ 111 ประวัติหน่วย กรมการทหารช่าง (กช.) ได้ริเริ่มเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยทหารช่างก่อสร้างเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ โดยอาศัยจากดำริของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และคำแนะนำของที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐอเมริกา (JUSMAG) ซึ่งในสมัยนั้นมีอำนาจ และมีบทบาทต่อกองทัพบกไทยเป็นอย่างมาก หน่วยทหารช่างก่อสร้างที่กรมการทหารช่าง เสนอขอจัดตั้งมี ๒ หน่วย คือ กองพันทหารช่างก่อสร้าง ๑ กองพัน (อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๕-๑๑๕) และ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย อีก ๑ กองร้อย (อัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ หมายเลข ๕-๑๒๔) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้.- - ตามแผนป้องกันประเทศ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตกลงใจให้มีหน่วยทหารช่างก่อสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการรบ และกิจการส่งกำลังบำรุง (การก่อสร้าง) พร้อมทั้งส่งเสริมงานพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล - ที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแผนการช่วยเหลือยุทโธปกรณ์ และโครงการก่อสร้างอาคารระยะแรก สำหรับปฏิบัติงานให้กับหน่วยทหารช่างก่อสร้างของกองทัพบกไทย ไว้ในปีงบประมาณ 2511 และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา - เพื่อมิให้สิ้นเปลืองงบประมาณของกองทัพบกเป็นจำนวนมากในปีเดียว จึงกำหนดโครงการจัดตั้งหน่วยได้เป็น ๓ ปีงบประมาณ โดยขอเริ่มการจัดตั้งหน่วยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นต้นไป ปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้พิจารณาเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของหน่วยทหารช่างก่อสร้าง กองทัพบกจึงได้ออกคำสั่งจัดตั้ง กองพันทหารช่างก่อสร่างขึ้น ๑ กองพัน คือ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ (ก่อสร้าง) ช.พัน.๑๑๑ เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๒ โดยเลียนแบบอย่างการจัดของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา แต่ปรับปรุงลักษณะการจัดและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของกองทัพบกไทย โดยถือเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก และฝากการบังคับบัญชาไว้กับหน่วยแม่ คือ กรมการทหารช่าง และในปี พ.ศ.๒๕๑๓ กองทัพบกก็ได้จัดตั้งหน่วยสนับสนุนให้อีก ๑ หน่วย คือ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ช.ร้อย.๑๔) เมื่อ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๓ หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยทั้งสองเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้กองพันทหารช่างก่อสร้างหน่วยแรกของกองทัพไทย จัดตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วตามแผนและโครงการของกองทัพบก จนสามารถรับปฏิบัติงานก่อสร้างตามโครงการของกองทัพบก ได้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๑๔ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และผลงานในด้านคุณภาพของการก่อสร้างการประหยัดงบประมาณและความรวดเร็ว เป็นที่ทราบกันทั่วไปทั้งในวงการทหาร และพลเรือนในนามของ ช.พัน.๑๑๑ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ ( ช.พัน.๑๑๑) ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๕ ก.ค.๑๒ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๗/๒๕๑๒ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการปฏิบัติการใด ๆ ตามคำสั่งนี้ จนกระทั่ง กช. ได้ออกคำสั่งบรรจุกำลังพลงวดแรกให้กับหน่วย เมื่อ ๘ ส.ค.๑๒ และตั้งแต่บัดนั้นหน่วยจึงได้เริ่มดำเนินการฝึกและปฏิบัติตามภารกิจมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ฉะนั้นหน่วยจึงได้ยึดถือเอาวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตลอดมา กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ โดยวางโครงการเป็นระยะ ๓ งบประมาณคือ ปี ๒๕๑๒ , ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๔ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือการจัดตั้งในปีแรก โดยการจัดสร้างอาคารโรงทหารให้ ๒ โรง , โรงรถ ๒ โรง, โรงเลี้ยง ๑ โรง และลานจอดยานพาหนะและเครื่องมือช่างอีก๑ แห่ง ส่วนที่เหลือจะเป็นการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของ ทบ.ไทย ยุทโธปกรณ์ทั้งหมดตามอัตราของหน่วยในขั้นต้น ส่วนใหญ่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐ อาจจะกล่าวได้ว่า ช.พัน.๑๑๑ เป็นหน่วยกองพันทหารช่างก่อสร้างหน่วยแรกที่สมบูรณ์ในกองทัพไทย โดยสรุปลำดับของการก่อตั้งหน่วยได้ดังนี้ พ.ศ.๒๕๑๒ - กองทัพบก ออกคำสั่งจัดตั้ง กองพันทหารช่างก่อสร้าง (ช.พัน.๑๑๑) โดยใช้ อจย. หมายเลข ๕ – ๑๑๕ ที่ตั้งปกติ ตำบลเกาะพลับเพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเป็นหน่วยขึ้นตรง ต่อ กองทัพบก - กรมการทหารช่าง ออกคำสั่งบรรจุกำลังพลช่วยราชการในกองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ - กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุกำลังพลครั้งแรกให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ (บก.พัน.,ร้อย.บก. ,ร้อย.ช.คม.และ ซบร. และร้อย.ช.ก่อสร้างที่ ๑) พ.ศ.๒๕๑๓ - กองทัพบก ออกคำสั่งตั้ง กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย ( ช.ร้อย.๑๔ ) สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ โดยใช้ อจย. หมายเลข ๕ – ๑๒๔ (๑๕ เม.ย. ๑๓) - กองทัพบก ออกคำสั่งบรรจุกำลังพลให้กับ กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๒ - กรมการทหารช่าง ออกคำสั่งบรรจุกำลังพลช่วยราชการใน กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย พ.ศ.๒๔๑๔ - กระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งบรรจุกำลังของ กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย - กองทัพบก ออกคำสั่งบรรจุกำลังพล กองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๗ กองทัพบก ออกคำสั่งแก้ อจย. ๕ - ๑๑๕ (ช.พัน.๑๑๑) ปรับอัตรา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ จาก พันโท เป็น พันเอก พ.ศ.๒๕๑๙ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล พ.ศ.๒๕๒๐ กรมส่งกำลังบำรุง กองทัพบก อนุมัติหลักการแยกเครื่องมือก่อสร้างของ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ พ.ศ.๒๕๒๑ กองทัพบก ออกคำสั่งจัดตั้ง กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง (ช.ร้อย.๑๑๕) และบรรจุกำลังพล เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างของ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ พ.ศ.๒๕๒๓ กองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ ปรับการบังคับบัญชา พ้นจากการเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมทหารช่างที่ ๑๑ จนถึงปัจจุบัน
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063