กองพันทหารช่างที่ 111 --------------- " We Set Standard"
เกี่ยวกับหน่วย
สัญลักษณ์ประจำหน่วย
วิสัยทัศน์
ภารกิจ / ขีดความสามารถ
การจัดหน่วย
เพลงมาร์ชประจำหน่วย
ศาลเจ้าพ่อพญาปราบ
ผลงานของหน่วย
งานก่อสร้างใน ทบ.
งานก่อสร้างนอก ทบ.
การช่วยเหลือประชาชน
หน่วยงานข้างเคียง
กรมการทหารช่าง
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 602
กองพันทหารที่ 51
พัน.ช.เครื่องมือพิเศษ
หน่วยงานอื่นๆ
สนง.การท่องเที่ยว กช.
สนามกอล์ฟค่ายบุรฉัตร
ชมรมกีฬาทางน้ำ
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ

 

ประวัติผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๑๑๑ พ.อ.คมกฤช ศิริไพศาล การศึกษา • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๖ • นายร้อย จปร. รุ่นที่ ๔๗ • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา รร.จปร. • ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการรับราชการ • พ.ศ.๒๕๔๓ ผบ.มว.ก่อสร้างทั่วไป ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๔๖ ผบ.มว. กรม นนร.รอ. รร.จปร. • พ.ศ.๒๕๔๘ ผบ.มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๕๐ ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๕๓ ผช.หน.ฝกบ.พล.ช. • พ.ศ.๒๕๕๔ วิศวกรโยธา ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๕๕ ฝอ.๓ ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๕๗ รอง ผบ.ช.พัน.๑๑๑ • พ.ศ.๒๕๕๘ ผบ.ช.พัน.๕๑ • พ.ศ.๒๕๕๙ ผบ.ช.พัน.๑๑๑
พัฒนาโดย : ตอนยุทธการและการข่าว กองพันทหารช่างที่ 111 กองพันทหารช่างที่ 111 ค่ายบุรฉัตร เลขที่ 999/15 หมู่ 7 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-391-034 ต่อ 52063